Mångfald

Mångfald hos VINCI

Främja arbetsintegrering av LGBT + anställda

VINCI har en stark policy för jämställdhet som backas upp av hundratals företagsrevisioner och som är emot alla former av yrkesmässig och anställningsmässig diskriminering, i synnerhet gällande kvinnor, funktionshindrade, äldre anställda och individer, oavsett deras etniska ursprung, anknytningar, sexuell läggning, religiösa, politiska eller fackliga åsikter och åtaganden. Mångfald uppskattas och främjas hos VINCI. Och mångfald är en integrerad del av dagens chefsutbildningsprogram.

Ett mångfaldsnätverk inom koncernen

Mångfaldsenheten samordnar ett nätverk med fler än 200 mångfaldsrepresentanter, som träffas två gånger per år. Deras huvuduppgift är att öka medvetenheten och genomföra mångfaldsutbildningar i koncernens individuella divisioner och företag. Grundläggande överväganden gällande mångfaldspolicy är även införlivat i organ som exempelvis det franska förbundet för mångfaldschefer.

Många anställda, inklusive chefer, har redan deltagit i utbildningskurser.

Uppskattning och jämlikhet för alla våra anställda är en integrerad del av vår värdegrund. – HOS VINCI STÅR VI FÖR MÅNGFALD! Vi har undertecknat ”Riktlinjer för mångfald” för att göra denna attityd mer synlig. I och med detta har vi åtagit oss att säkerställa jämlikhet och mångfald på arbetsplatsen.

Främja arbetsintegrering av LGBT+-anställda

Utöver variationen av exempelvis etniska anknytningar och nationaliteter, förekommer det också en rad olika sexuella läggningar och könsidentiteter.

VINCI är medvetna om att LGBT+-personer ofta förtrycks offentligt och inte kan uttrycka sig fritt, och de diskrimineras till och med för sitt sätt att leva. Något sådant kan inte förväntas hos VINCI:s företag. Hos oss behandlas alla anställda likvärdigt och integreras på bästa tänkbara sätt, utan några nackdelar. Personers sexuella läggning och könsidentitet påverkar inte deras anställningsförhållanden och de utsätts inte för någon diskriminering.

Ett öppet förhållningssätt gällande LGBT+-ämnen främjas konstant och krävs av VINCI, eftersom en positiv, inkluderande arbetsmiljö måste kunna erbjudas till varje anställd. Endast när alla anställda känner sig trygga på sina arbetsplatser kan de utforska sin fulla potential och förverkliga sig själva. Därför stöder VINCI Energies Germany stiftelsen PROUT AT WORK Foundation och anses vara en PROUTEMPLOYER.

Med hjälp av öppenhet och nyfikenhet har VINCI som vision att LGBT+-ämnen i framtiden kommer att vara lika naturliga som andra ämnen.

Mer om mångfald hos VINCI

(HBTQ+ står för Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queera*. ”+” indikerar att det finns fler identiteter och sexuella läggningar såsom Inter* och Queer. ”*” stårt för -sexuella och -kön. En annan vanlig term är HBTQ*IQ.)

Fire Protection Solutions erbjuder dig ett urval av brandskyddslösningar. Utöver olika brandskyddssystem, kan du även förvänta dig interna lösningar.

Mer om våra produkter

Från design till installation till underhåll – Fire Protection Solutions erbjuder många olika tjänster.

Mer om våra tjänster